image

RSS Robert Smith Sørensen har mange års erfaring inden for anlægsarbejde og har udført en lang række store projekter. Vi er derfor garant for en professionel planlægning og styring, som danner grundlaget for et succesfuldt projekt...


Robert Smith Sørensen har drevet forretning som anlægsgartner siden 1973. Som anlægsgartner har firmaet været aktiv i haveanlæg, idrætsanlæg, skolegårde, private haver, vejanlæg, boligforeninger, golfbaner og tømmerarbejde i terræn. Som autoriseret kloakmester har firmaet lavet kloakanlæg, nedsivningsanlæg, olietanke og dræn. Alle anlægsopgaver har vores interesse, og vi har gode medarbejdere, en moderne maskinpark og lang erfaring i branchen.

Anlægsgartnerfirmaet RSS færdiggører alle anlægsopgaver. Inden for haveanlæg laver vi alt fra græsplæner til større projekter med brolægning, flisebelægning, beplantning og jordarbejde med træ eller stenkonstruktioner. Vi er eksperter til større græsanlæg som idrætsanlæg og golfbaner. Vi etablerer søer, vandløb og renser dem op. Vi brolægger alt fra fortove til store pladser med indflettede cirkelbuer. Med dygtige folk og moderne maskiner leverer vi et godt resultat til tiden.

Vi sætter en stor ære i, at vores entrepriser altid afleveres til rette tid, aftalte kvalitet og en konkurrencedygtig pris.

Jordarbejde
Med vores moderne maskinpark udfører vi alt inden for jordarbejde. Vi udgraver og genopretter søer og vandløb. Vi former større anlæg med jordvolde, støjvolde, legebakker, amfiteatre og parker. Vi udgraver og støber fundamenter. Som autoriseret kloakmester etablerer og reparerer vi kloaker og dræn. Vi nedgraver faskiner og anlæg til at forsinke regnvand, nedlægger vand- og trykledninger samt opretter nedsivningsanlæg. Vi klarer nedgravning af kabler og etablering af belysningsanlæg.

Brolægning
Anlægsgartnerfirmaet RSS har lang og god tradition for brolægning. Vi brolægger alt fra kirkegårde til parkeringspladser med granit, natursten eller andet efter kundens valg. Vi opsætter kampestens- og støttemure. Vi laver cykelstier og veje med fortov, kantsten og asfalt. For private opretter vi stier, indkørsler, terrasser og carporte. Vi laver haveanlæg med alt i brolægning, flisebelægning, asfalt, beplantning, jordregulering, græsplæner og naturkonstruktioner.

Maskinudlejning og maskinarbejde
Vi udlejer maskiner med og uden fører.
Vores maskinpark omfatter blandt andet: gravemaskiner, rendegravere, minigravere, traktorer, jorddumper og motorbør. Vores udstyr omfatter blandt andet: pladeviperator, fliselægger, såmaskiner, motorsave, hækklipper, stensamlere, plove, harver, fræsere, træflishugger, luft- og hydraulikhamre, Jordbord og pladevibratorer.
Mindre lastbiler: 6 stk. til at bringe materiel og mænd ud til vore kunder.

Anlægsgartnere
Anlægsgartnerfirmaet RSS færdiggør alle anlægsopgaver. Inden for haveanlæg laver vi alt fra græsplæner til større projekter med brolægning, flisebelægning, beplantning og jordarbejde med træ eller stenkonstruktioner. Vi har ekspertise i større græsanlæg som idrætsanlæg og golfbaner. Vi etablerer søer, vandløb og renser dem op. Vi brolægger alt fra fortove til store pladser med indflettede cirkelbuer. Med dygtige folk og moderne maskiner leverer vi et godt resultat til tiden.

Kloakmestre
Som autoriseret kloakmester er RSS kvalificeret til at godkende alt indenfor kloakarbejde. Vi laver byggemodning, kloaktilslutninger og hovedkloakker. Vi nedlægger dræn, løser rotteproblemer, opretter pumpebrønde og brønde til kloak og regnvand. Vi laver bassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand. I åbent land laver vi septiktanke, nedsivningsanlæg og nedlægger forældede anlæg. Vi nedgraver jordvarme og olietanke samt vandingsanlæg til haver og parker.


Kontakt os og lad os tale om, hvordan vi sammen bedst kommer videre med jeres projekt.
image

RSS Robert Smith Sørensen udfører alle former for anlægsarbejde og løser såvel store som små opgaver inden for områder som kloakering, vejbygning, byggemodning og betonboring...


Vi har mange års erfaring inden for anlægsarbejde og har udført en lang række store projekter. Vi er derfor garant for en professionel planlægning og styring, som danner grundlaget for et succesfuldt projekt.

Vi sætter en stor ære i, at vores entrepriser altid afleveres til rette tid, aftalte kvalitet og en konkurrencedygtig pris.

Kloakken – den glemte del af huset
Mange boligejere glemmer at få vedligeholdt kloakinstallationen, som omfatter rør, brønde og afløbsinstallationer i huset. Og det kan give ubehagelige overraskelser, hvis toilettet pludselig løber over, eller der bliver fri adgang for rotter.

Kloakrør og brønde ligger skjult under jorden, og de bliver derfor ofte glemt, når boligejerne vedligeholder deres hus. Men ligesom alle andre dele af huset skal også kloakinstallationen vedligeholdes og fornys; og her er det ikke nok at hælde en sjat afløbsrens i gulvafløbene i ny og næ. Klaus Ising Hansen, der er chefkonsulent i Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, fortæller her, hvordan man vedligeholder kloakinstallationen.

Når kloakinstallationen bliver utæt
Den underjordiske kloakinstallation består af rør og brønde. Brønde bruges til at samle flere ledninger i samt til rensning og inspektion. Desuden sættes der nedløbsbrønde med et såkaldt sandfang i bunden ved tagnedløb og på befæstede arealer. Rørene afleder spildevandet fra hus og ud til den offentlige kloak.

Der kan opstå mange fejlkilder på en kloakinstallation, f.eks. kan rør og samlinger blive utætte, hvilket kan give problemer med trærødder i kloakken. Desuden betyder utætheder, at kloakvand kan løbe ud i undergrunden, eller at sand og jord trænger ind i kloakrøret og giver forstoppelse. Et andet alvorligt problem ved utætte rør er, at det giver adgang for rotter på grunden og i huset, hvilket giver husejeren store gener, forklarer Klaus Ising Hansen.

Hold uønskede gæster ude
Rotter bruger kloakken som transportveje og spisekammer, men de vil ikke bo eller føde deres unger i kloakker. Hvis rotter kan finde afløbsinstallationer med utætheder, giver det optimale levevilkår for dem, idet de så bygger reder ude i jorden eller under bygninger og derefter trænger ind og ud af kloakken via utæthederne. Hvis man som husejer får mistanke om, at man har rotter, vil det være en god ide at kigge i brønde for at se, om der ligger ekskrementer fra rotter på banketterne, og at kontrollere, om der er rottehuller i haven. Et sikkert tegn er støj og skrabelyde i huset om natten.

Hvordan vedligeholdes kloakrørene – og hvor tit?
Hvis man gerne vil forebygge mod utætheder og deraf følgende rotteskader, er det ifølge Klaus Ising Hansen en god ide, at man hver femte år får udført en TV-inspektion af kloakinstallationen. Der er i dag en lang række autoriserede kloakmestre, der har TV-udstyr, og som er tilsluttet kontrolordning for TV-inspektion af afløbsinstallationer - i daglig tale DTVK.

Disse virksomheder udfører TV-inspektion efter standardiserede regler og optager kloakken på video. De afleverer et rapportskema til husejeren, der viser kloakkens tilstand. På den måde kan man sætte ind i tide og hindre, at der kommer rotter på besøg i huset, forklarer Klaus Ising Hansen.

Hvis det alligevel er gået galt
Hvis det alligevel er gået galt, og kloakken er stoppet, eller rotterne er kommet ind i huset, skal man kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at undersøge og reparere kloakken, da alt kloakarbejde på privat grund er underlagt autorisationsområdet og skal udføres af en autoriseret kloakmester, understreger Klaus Ising Hansen.

Han fortæller, at husejere, der selv udfører kloakreparationer eller får uautoriserede personer til det, kan få alvorlige og dyre problemer, når der på et senere tidspunkt opstår nye forsikringsskader, eller når huset skal sælges, fordi kloakinstallationen er fejlbehæftet og ulovlig.

Kontakt os og lad os tale om, hvordan vi sammen bedst kommer videre med jeres projekt.
image

RSS Robert Smith Sørensen er medlem af LDA - Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere. Dette er din sikkerhed for et veludført arbejde...


Danske Anlægsgartnere har et ankenævn, der tilbyder kunden en ekstra sikkerhed. Som forbruger kan man henvende sig til ankenævnet, hvis man er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde.

Bag ankenævnet ligger en garantifond, der sikrer kunden hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen, eller har lukket virksomheden.

Klagen går til Håndværkets Ankenævn, som videresender klagen til Danske Anlægsgartnere. Danske Anlægsgartnere kontakter derefter virksomheden og kunden med henblik på at afklare om uoverensstemmelsen kan løses, eller om det bliver nødvendigt at gennemføre en klagesag. Dersom sagen ikke løses i mindelighed, kan kunden forlange sagen forelagt for nævnet, som træffer afgørelse ud fra en besigtigelse, som er foretaget af nævnets syns- og skønsmænd, som udpeges af Danske Anlægsgartnere.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.
Danske Anlægsgartneres garantifond dækker indtil 150.000,- kr. ex moms for arbejder udført for forbrugere, hvor dette er blevet pålagt ved kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, men ikke er blevet udført af indklagede.
↑

RING TIL OS PÅ 40 20 33 18 OG HØR HVAD VI KAN GØRE FOR DIG
Kontakt
Robert Smith Sørensen
Bakkegården
Gulbjergvej 24, Slagslunde
3660 Stenløse

Telefon 40 20 33 18
robert@robert-smith.dk
Bankforbindelse
Nordea Frederikssund
Konto: 1323-0230100924
Giro nr. 520 2051
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 06.30-18.00
CVR nr. 47168317
SEND EN MAIL MED DIN FORESPØRGSEL, VI VENDER TILBAGE ASAP---

photoshopper
rss ROBERT SMITH SØRENSEN
Telefon 40 20 33 18

Anlægsgartnermester · Entreprenør · Autoriseret kloakmester

Bakkegården, Gulbjergvej 24, Slagslunde, 3660 Stenløse
robert@robert-smith.dk
rss rss